XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
313
129154203132
0656
02836650396080155363458693719997760
7985374178
82005
12522
184332
93
403
3972 5138 3608
2903
26144198892492737656237171101204227
5253714967
16895
17518
886604
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 3; 2;9; 2; 2;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 3;9; 8; 1;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;3;4; 8; 2;7;8; 7;7; 7;8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 7; 2; 9; 3;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
313
129154203132
0656
02836650396080155363458693719997760
7985374178
82005
12522
184332
93
403
3972 5138 3608
2903
26144198892492737656237171101204227
5253714967
16895
17518
886604
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 3; 2;9; 2; 2;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 3;9; 8; 1;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;3;4; 8; 2;7;8; 7;7; 7;8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 7; 2; 9; 3;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
606
225035790272
1064
69193997732765210699376294393684432
1316086203
61433
30685
633242
68
183
0741 1034 8006
3109
85886057591308015525265768825906056
4861724844
37606
81486
835554
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 9; 2;3;6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4; 2;3;9; 5; 3;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;9; 7; 5; 4; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 6;9;9; 8; 6; 3;6;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
606
225035790272
1064
69193997732765210699376294393684432
1316086203
61433
30685
633242
68
183
0741 1034 8006
3109
85886057591308015525265768825906056
4861724844
37606
81486
835554
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 9; 2;3;6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4; 2;3;9; 5; 3;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;9; 7; 5; 4; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 6;9;9; 8; 6; 3;6;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
131
643560832722
0937
29839303012746035502778906972209479
5822733099
56584
14133
371175
16
256
6457 0743 7041
1583
30299602764580033026573536777605632
4425228015
31911
41117
920918
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;1;2; 2;2;7; 1;3;5;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 9; 3;4; 9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;6;7;8; 6; 2; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;6;7; 6;6; 3; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
131
643560832722
0937
29839303012746035502778906972209479
5822733099
56584
14133
371175
16
256
6457 0743 7041
1583
30299602764580033026573536777605632
4425228015
31911
41117
920918
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;1;2; 2;2;7; 1;3;5;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 9; 3;4; 9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;6;7;8; 6; 2; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;6;7; 6;6; 3; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
211
433183713728
7893
74246963872689082753036876966456874
3137625991
93323
22425
585889
31
540
1994 7899 0535
3718
72207784569072232287368648256690238
4766796890
88618
76120
780439
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 3;5;8; 1; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 1;4;6; 7;7;9; 1;3;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 8;8; 2; 1;5;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 4;6;7; 7; 4;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
211
433183713728
7893
74246963872689082753036876966456874
3137625991
93323
22425
585889
31
540
1994 7899 0535
3718
72207784569072232287368648256690238
4766796890
88618
76120
780439
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 3;5;8; 1; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 1;4;6; 7;7;9; 1;3;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 8;8; 2; 1;5;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 4;6;7; 7; 4;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
360
680343631436
8515
16052168490639494184189934882622301
1079668413
85777
58683
147991
30
604
6556 6128 2687
1437
99298930816910022458030466853739233
8681187469
62139
98096
231269
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3; 3;5; 6; 6; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 3; 7; 3;4;7; 1; 3;4;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1; 8; 3;7;7;9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 9; 9; 1;7; 6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
360
680343631436
8515
16052168490639494184189934882622301
1079668413
85777
58683
147991
30
604
6556 6128 2687
1437
99298930816910022458030466853739233
8681187469
62139
98096
231269
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3; 3;5; 6; 6; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 3; 7; 3;4;7; 1; 3;4;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1; 8; 3;7;7;9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 9; 9; 1;7; 6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
654
542819514400
4928
76261486751048009461629697132226774
9110896333
54143
25210
403367
57
827
4136 4720 1163
2465
88915350601995838918530119065839844
0123879710
80946
60755
465562
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;8;8; 3; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4; 1;1;7; 9; 4;5;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;8; 7; 6;8; 4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;8;8; 2; 3;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
654
542819514400
4928
76261486751048009461629697132226774
9110896333
54143
25210
403367
57
827
4136 4720 1163
2465
88915350601995838918530119065839844
0123879710
80946
60755
465562
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;8;8; 3; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4; 1;1;7; 9; 4;5;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;8; 7; 6;8; 4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;8;8; 2; 3;5;
XSMT thứ 6 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 6 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 6 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | tải gamvip g88 | BK8 | ST666 | Kubet77 | Ku11 | Kubet | qh888