XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
579
816497674765
4192
90146192512489013467372748480518114
3913743103
60559
09153
420075
68
396
6578 0864 0081
6179
87543253354053734751951358308550164
2595565598
29994
02870
419588
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 4; 7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;3;9; 4;5;7;7; 4;5; 9; 2;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 4;4;8; 8;9; 1;5;8; 4;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
579
816497674765
4192
90146192512489013467372748480518114
3913743103
60559
09153
420075
68
396
6578 0864 0081
6179
87543253354053734751951358308550164
2595565598
29994
02870
419588
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 4; 7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;3;9; 4;5;7;7; 4;5; 9; 2;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 4;4;8; 8;9; 1;5;8; 4;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
042
633789004387
5435
95873293829180913395872505188555179
4840422645
64023
27890
724015
15
056
3378 4255 1495
0734
86380677175302525554631042455477464
5242591935
90147
10094
829996
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 5; 3;4; 5;7; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;9; 2;5;7; 5;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;7; 5;5; 4;5; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;5;6; 4; 8; 4;5;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
042
633789004387
5435
95873293829180913395872505188555179
4840422645
64023
27890
724015
15
056
3378 4255 1495
0734
86380677175302525554631042455477464
5242591935
90147
10094
829996
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 5; 3;4; 5;7; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;9; 2;5;7; 5;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;7; 5;5; 4;5; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;5;6; 4; 8; 4;5;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
640
145982720599
0615
59737181378342820665017519372654082
7832314491
10100
91473
123076
99
546
3367 1962 7865
0341
59099349270518968308175740563913726
0707967310
75911
08005
317566
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3;6;8; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 5; 2;3;6; 2;9; 1;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;8; 1; 6;7; 9; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;6; 7; 4;9; 9; 9;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
640
145982720599
0615
59737181378342820665017519372654082
7832314491
10100
91473
123076
99
546
3367 1962 7865
0341
59099349270518968308175740563913726
0707967310
75911
08005
317566
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3;6;8; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 5; 2;3;6; 2;9; 1;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;8; 1; 6;7; 9; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;6; 7; 4;9; 9; 9;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
390
686027893577
7860
04325041892373176191470346380546631
3146275749
05889
10173
851265
29
462
5047 5268 7271
5929
18095760889000522925438297063973215
4905309210
72188
31696
659770
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;5; 1;1;4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5; 3;7; 9;9;9; 1;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5; 5;9;9;9; 9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2;8; 1; 8;8; 5;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
390
686027893577
7860
04325041892373176191470346380546631
3146275749
05889
10173
851265
29
462
5047 5268 7271
5929
18095760889000522925438297063973215
4905309210
72188
31696
659770
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;5; 1;1;4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5; 3;7; 9;9;9; 1;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5; 5;9;9;9; 9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2;8; 1; 8;8; 5;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
357
591821972810
5694
48385086037773694369164161015189626
9631924381
30972
38029
483117
64
256
6789 2905 2027
1070
93876868325200763980968677548179158
0819280483
01523
58438
037217
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6;7; 8;8;9; 6;9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7; 9; 2; 1;5; 4;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;7; 7; 3;7; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 4;7; 6; 1;3;9; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
357
591821972810
5694
48385086037773694369164161015189626
9631924381
30972
38029
483117
64
256
6789 2905 2027
1070
93876868325200763980968677548179158
0819280483
01523
58438
037217
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6;7; 8;8;9; 6;9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7; 9; 2; 1;5; 4;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;7; 7; 3;7; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 4;7; 6; 1;3;9; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
298
026514482726
8413
62991645308922717026125461137800940
0675434558
89650
21815
972975
23
909
3398 1803 0342
6374
47223377034188858991875948802779466
8681480049
12463
56260
133103
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 6;6;7; 6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 5; 5; 8; 1;1;8;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;3;9; 4; 3;3;7; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 4; 8; 1;4;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
298
026514482726
8413
62991645308922717026125461137800940
0675434558
89650
21815
972975
23
909
3398 1803 0342
6374
47223377034188858991875948802779466
8681480049
12463
56260
133103
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 6;6;7; 6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 5; 5; 8; 1;1;8;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;3;9; 4; 3;3;7; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 4; 8; 1;4;8;
XSMT thứ 6 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 6 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 6 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Jun88 | Hi889 Link Hi88 | Sin 88 | xso99 | g88 | BK8 | Sm66 | Trang chủ ST666 | ST666