XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
657
544364027710
8414
45383485905172194444227817514181247
5095741738
78547
04189
268689
59
571
3347 9950 5733
4515
29066410515318135748294657338551978
1417607232
98822
65367
237610
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4; 1; 8; 1;3;4;7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7; 8; 1;3;9; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 2; 2;3; 7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 5;6;7; 1;6;8; 1;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
657
544364027710
8414
45383485905172194444227817514181247
5095741738
78547
04189
268689
59
571
3347 9950 5733
4515
29066410515318135748294657338551978
1417607232
98822
65367
237610
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4; 1; 8; 1;3;4;7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7; 8; 1;3;9; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 2; 2;3; 7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 5;6;7; 1;6;8; 1;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
418
319511670278
4769
45677276474203116608452855330448394
1303894150
20908
76366
206039
27
027
8547 5924 7063
5400
53059386718256540147919993093584429
1740816572
12182
03231
617219
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8;8; 8; 1;8;9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7;9; 7;8; 5; 4;5;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 9; 4;7;7;9; 1;5; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 3;5; 1;2; 2; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
418
319511670278
4769
45677276474203116608452855330448394
1303894150
20908
76366
206039
27
027
8547 5924 7063
5400
53059386718256540147919993093584429
1740816572
12182
03231
617219
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8;8; 8; 1;8;9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7;9; 7;8; 5; 4;5;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 9; 4;7;7;9; 1;5; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 3;5; 1;2; 2; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
552
932922745079
8944
35202365937799111864214734976215619
2612763914
18628
16049
749809
70
652
7570 8270 4452
3074
62200162007890509266917669802281536
8079487322
32327
05709
526514
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;9; 4;9; 1;7;8;9; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;4; 3;4;9; 1;3;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 4; 2;2;7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2; 6;6; 4; 4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
552
932922745079
8944
35202365937799111864214734976215619
2612763914
18628
16049
749809
70
652
7570 8270 4452
3074
62200162007890509266917669802281536
8079487322
32327
05709
526514
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;9; 4;9; 1;7;8;9; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;4; 3;4;9; 1;3;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 4; 2;2;7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2; 6;6; 4; 4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
657
391677199904
3815
36423291438404427784458612025299028
1460773089
30175
38925
890557
83
915
1727 0175 6116
1200
55041280613877388590453627807236625
1444541871
22970
84593
864720
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4;7; 5;6;9; 3;5;8; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;7; 7; 1; 5; 4;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 5;7; 1;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2; 1;2;3;5; 3; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
657
391677199904
3815
36423291438404427784458612025299028
1460773089
30175
38925
890557
83
915
1727 0175 6116
1200
55041280613877388590453627807236625
1444541871
22970
84593
864720
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4;7; 5;6;9; 3;5;8; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;7; 7; 1; 5; 4;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 5;7; 1;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2; 1;2;3;5; 3; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
682
547955829976
3127
15214159890934644446812173622208386
9237559315
14039
08006
861225
20
286
9029 2752 6653
3666
61936976678642750922319684705756226
5120234118
97831
99354
421752
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 4;5;7; 2;5; 7; 9; 6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;9; 2;2;6;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 8; 2;6;7;9; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;3;4;7; 6;7;8; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
682
547955829976
3127
15214159890934644446812173622208386
9237559315
14039
08006
861225
20
286
9029 2752 6653
3666
61936976678642750922319684705756226
5120234118
97831
99354
421752
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 4;5;7; 2;5; 7; 9; 6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;9; 2;2;6;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 8; 2;6;7;9; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;3;4;7; 6;7;8; 6;
XSMT thứ 4 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 4 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 4 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 4 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | tải gamvip g88 | BK8 | Kubet77 | Ku11 | Kubet | qh888| ST666