XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
398
992096108989
6078
83805516213073740360788985286947736
8947225303
45585
97446
221985
80
740
9762 2221 4682
4512
15417777502836246977322299454173173
9847653126
09040
16434
448744
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 1; 6;7; 6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 2;8; 5; 5;9; 8;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7; 1;6;9; 4; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2; 3;6;7; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
398
992096108989
6078
83805516213073740360788985286947736
8947225303
45585
97446
221985
80
740
9762 2221 4682
4512
15417777502836246977322299454173173
9847653126
09040
16434
448744
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 1; 6;7; 6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 2;8; 5; 5;9; 8;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7; 1;6;9; 4; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2; 3;6;7; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
362
653762681397
2255
86906595903575752539686466832576419
9630286823
25833
38478
424317
88
328
9903 1674 4578
9698
37101655471980620420864942204776360
2638638727
55151
32595
323787
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 7; 9; 3;5; 3;7;9; 2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 2;8; 8; 7;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;6; 7;8; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4;8; 6;7; 8; 4;5;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
362
653762681397
2255
86906595903575752539686466832576419
9630286823
25833
38478
424317
88
328
9903 1674 4578
9698
37101655471980620420864942204776360
2638638727
55151
32595
323787
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 7; 9; 3;5; 3;7;9; 2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 2;8; 8; 7;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;6; 7;8; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4;8; 6;7; 8; 4;5;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
371
569852621741
7327
46139984213480024766512550814774704
8108848245
22471
90252
392296
10
286
8869 3861 4596
8280
42143172555095399426833032185997180
9639619921
23642
14331
648303
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;1;7; 9; 1;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5; 2;6; 1;1; 8; 6; 8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 1;6; 1; 2;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;9; 1;9; 6; 6;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
371
569852621741
7327
46139984213480024766512550814774704
8108848245
22471
90252
392296
10
286
8869 3861 4596
8280
42143172555095399426833032185997180
9639619921
23642
14331
648303
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;1;7; 9; 1;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5; 2;6; 1;1; 8; 6; 8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 1;6; 1; 2;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;9; 1;9; 6; 6;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
594
228023207827
9991
94383687999646318751818340890219024
1296103984
33442
40520
008755
51
604
4838 9654 7649
6871
50259937068687161673428103059023339
2234571504
77229
22413
180721
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;7; 4; 2;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 1;3; 3;4; 1;4;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;6; 3; 1; 9; 8;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;9; 1;1;3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
594
228023207827
9991
94383687999646318751818340890219024
1296103984
33442
40520
008755
51
604
4838 9654 7649
6871
50259937068687161673428103059023339
2234571504
77229
22413
180721
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;7; 4; 2;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 1;3; 3;4; 1;4;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;6; 3; 1; 9; 8;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;9; 1;1;3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
356
412024701725
2819
93006058331836947468046854453421416
5132158928
38703
78371
579877
95
949
6575 8800 0213
3024
72755265089391766343917952860301054
1143903209
89417
52986
256687
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 6;9; 1;5;8; 1;3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 8;9; 1;7; 5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 3;7;7; 4; 9; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5; 5; 6;7; 5;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
356
412024701725
2819
93006058331836947468046854453421416
5132158928
38703
78371
579877
95
949
6575 8800 0213
3024
72755265089391766343917952860301054
1143903209
89417
52986
256687
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 6;9; 1;5;8; 1;3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 8;9; 1;7; 5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 3;7;7; 4; 9; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5; 5; 6;7; 5;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
912
200506701933
5633
52622705596333492673879989003821983
8555398997
86403
78944
130347
75
413
7966 7983 9387
3962
36197959806637469253822267720856367
6197148390
82681
62206
258972
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 2; 2; 3;3;4;8; 4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;9; 3; 3; 7;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2;6;7; 1;2; 4;5; 1;3;7; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
912
200506701933
5633
52622705596333492673879989003821983
8555398997
86403
78944
130347
75
413
7966 7983 9387
3962
36197959806637469253822267720856367
6197148390
82681
62206
258972
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 2; 2; 3;3;4;8; 4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;9; 3; 3; 7;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2;6;7; 1;2; 4;5; 1;3;7; 7;
XSMT thứ 4 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 4 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 4 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 4 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Jun88 | Hi889 Link Hi88 | Sin 88 | AE 888 | xso99 | g88 | BK8 | Hb88 | Sin88 | | Sm66