XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
054
929452610376
3032
41559647980025920075086445660290932
1613933695
61241
74216
944394
36
509
1321 2597 1148
6098
41836485335212247223246062309066967
2834371370
62918
84545
127372
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 6; 2;2;9; 1;4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;9;9; 1; 5;6; 4; 4;5;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;9; 8; 1;2;3; 3;6;6; 3;5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 2; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
054
929452610376
3032
41559647980025920075086445660290932
1613933695
61241
74216
944394
36
509
1321 2597 1148
6098
41836485335212247223246062309066967
2834371370
62918
84545
127372
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 6; 2;2;9; 1;4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;9;9; 1; 5;6; 4; 4;5;8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;9; 8; 1;2;3; 3;6;6; 3;5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 2; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
527
078609171979
4674
01639452736354347778087962188743138
9618783915
92146
08287
454123
00
845
7615 0422 8536
6330
47723244814465575164145237867311825
9398737190
44788
02248
053869
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 5;7; 3; 7; 8;9; 3;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;8;9; 6;7;7;7; 6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 2;3;3;5; 6; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 4;9; 3; 1;7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
527
078609171979
4674
01639452736354347778087962188743138
9618783915
92146
08287
454123
00
845
7615 0422 8536
6330
47723244814465575164145237867311825
9398737190
44788
02248
053869
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 5;7; 3; 7; 8;9; 3;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;8;9; 6;7;7;7; 6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 2;3;3;5; 6; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 4;9; 3; 1;7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
330
640320511271
1213
14962081761718901582074242076825733
1670786246
68611
68831
611547
15
589
5529 8909 5181
6900
02445931085509548178112924465272643
9058516428
94307
02445
445451
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 1;3; 4; 1;3; 6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;8; 1;6; 2;7;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8;9; 5; 8;9; 3;5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2; 8; 1;5;9; 2;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
330
640320511271
1213
14962081761718901582074242076825733
1670786246
68611
68831
611547
15
589
5529 8909 5181
6900
02445931085509548178112924465272643
9058516428
94307
02445
445451
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 1;3; 4; 1;3; 6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;8; 1;6; 2;7;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8;9; 5; 8;9; 3;5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2; 8; 1;5;9; 2;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
292
561663201374
3168
80315675683119907542889665947016631
3149015893
96997
87240
125098
48
847
4706 7040 9275
8597
41498636470653504495690501290682494
7088748180
92368
53263
480177
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 1; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8;8; 4;5; 2;3;7;8; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6; 5; 7;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;8; 5;7; 7; 4;5;7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
292
561663201374
3168
80315675683119907542889665947016631
3149015893
96997
87240
125098
48
847
4706 7040 9275
8597
41498636470653504495690501290682494
7088748180
92368
53263
480177
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 1; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8;8; 4;5; 2;3;7;8; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6; 5; 7;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;8; 5;7; 7; 4;5;7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
306
932763581878
7986
07781035650336569419134175346672224
4685285169
95209
17301
878327
66
408
7724 6926 1331
7454
54231016236351098865482656015524356
0120970699
30384
94591
459870
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;9; 7;9; 4;7; 7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8; 5;5;6;9; 8; 1;6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9; 3;4;6; 1;1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5;6; 5;5;6; 4; 1;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
306
932763581878
7986
07781035650336569419134175346672224
4685285169
95209
17301
878327
66
408
7724 6926 1331
7454
54231016236351098865482656015524356
0120970699
30384
94591
459870
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;9; 7;9; 4;7; 7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8; 5;5;6;9; 8; 1;6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9; 3;4;6; 1;1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5;6; 5;5;6; 4; 1;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
016
641236263463
0481
84488196498840180324936672439505974
1298057413
13733
83610
097951
61
229
3430 3199 7405
2592
34497470784267050162639689315439775
5333697778
78933
18504
628497
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;3;6; 4;6; 3; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;7; 4; 1;8; 5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5; 9; 3;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;2;8; 5;8;8; 2;7; 7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
016
641236263463
0481
84488196498840180324936672439505974
1298057413
13733
83610
097951
61
229
3430 3199 7405
2592
34497470784267050162639689315439775
5333697778
78933
18504
628497
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;3;6; 4;6; 3; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;7; 4; 1;8; 5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5; 9; 3;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;2;8; 5;8;8; 2;7; 7;9;
XSMT thứ 4 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 4 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 4 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 4 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | qh88 | g88 | BK8 | ST666 | Kubet77 | Ku11 | Kubet