XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
397
846707170105
5771
95976909271006301499642285080612533
5052436990
23710
42118
998389
14
692
8986 5898 8525
5219
83437203137209652204427657097898148
5248409279
39549
96021
629643
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 7;8; 4;7;8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 1;6; 9; 7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;4;9; 1;5; 7; 3; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 8;9; 4;6; 2;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
397
846707170105
5771
95976909271006301499642285080612533
5052436990
23710
42118
998389
14
692
8986 5898 8525
5219
83437203137209652204427657097898148
5248409279
39549
96021
629643
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 7;8; 4;7;8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 1;6; 9; 7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;4;9; 1;5; 7; 3; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 8;9; 4;6; 2;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
448
394298870928
7257
74561867894952492510424860195625950
1927235968
46380
12712
417155
29
242
3849 7441 0684
9677
95926091358093028944407035873784928
0034776033
36596
61904
581205
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;8; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6;7; 1;1;8; 2; 6;7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;5; 6;8;9; 3;5;7; 1;2;4;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 4; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
448
394298870928
7257
74561867894952492510424860195625950
1927235968
46380
12712
417155
29
242
3849 7441 0684
9677
95926091358093028944407035873784928
0034776033
36596
61904
581205
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;8; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6;7; 1;1;8; 2; 6;7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;5; 6;8;9; 3;5;7; 1;2;4;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 4; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
257
704060073908
1743
57414695489493297973133751656450885
3350463545
92740
61665
025576
54
925
2815 3847 0354
2393
90273069861166132015516287070431300
0127231854
01272
01272
327026
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4;7;8; 4; 2; 3;5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 4;5; 3;5;6; 5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;5; 5;6; 8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;4; 1; 2;2;2;3; 6; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
257
704060073908
1743
57414695489493297973133751656450885
3350463545
92740
61665
025576
54
925
2815 3847 0354
2393
90273069861166132015516287070431300
0127231854
01272
01272
327026
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4;7;8; 4; 2; 3;5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 4;5; 3;5;6; 5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;5; 5;6; 8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;4; 1; 2;2;2;3; 6; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
641
886365061951
1093
99479697358362736311467669976702087
0271258411
96984
81264
443342
27
496
8074 1372 9598
6028
46556381335079212353689648007496803
2708108038
72716
20937
874746
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;1;2; 7; 5; 1;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;4;6;7; 8;9; 4;7; 3;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6; 7;8; 3;7;8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 4; 2;4;4; 1; 2;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
641
886365061951
1093
99479697358362736311467669976702087
0271258411
96984
81264
443342
27
496
8074 1372 9598
6028
46556381335079212353689648007496803
2708108038
72716
20937
874746
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;1;2; 7; 5; 1;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;4;6;7; 8;9; 4;7; 3;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6; 7;8; 3;7;8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 4; 2;4;4; 1; 2;6;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
691
622168375734
8085
75267271559694393063945582313928930
3707407489
66078
56965
897460
00
554
1605 4512 9627
2330
67803200238966406060565112280524101
6606587108
11339
79131
654093
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 4;7;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 3;4;5;7; 4;8; 5;9; 1;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;5;5;8; 1;2; 3;7; 1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;5; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
691
622168375734
8085
75267271559694393063945582313928930
3707407489
66078
56965
897460
00
554
1605 4512 9627
2330
67803200238966406060565112280524101
6606587108
11339
79131
654093
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 4;7;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 3;4;5;7; 4;8; 5;9; 1;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;5;5;8; 1;2; 3;7; 1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;5; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
693
161833827166
0295
98036748607486021113580022485724085
7282851511
43429
75465
793144
82
834
2843 7057 6905
8798
14878776807389733432787450269875813
2621040158
72628
90726
679369
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;3;8;8; 8;9; 6; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 5;6; 2;5; 3;5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3; 6;8; 2;4; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;8; 9; 8; 2; 7;8;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
693
161833827166
0295
98036748607486021113580022485724085
7282851511
43429
75465
793144
82
834
2843 7057 6905
8798
14878776807389733432787450269875813
2621040158
72628
90726
679369
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;3;8;8; 8;9; 6; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 5;6; 2;5; 3;5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3; 6;8; 2;4; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;8; 9; 8; 2; 7;8;8;
XSMT thứ 3 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 3 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 3 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 3 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Jun88 | Hi889 Link Hi88 | Sin 88 | AE 888 | xso99 | g88 | BK8 | Hb88 | Sin88 | | Sm66