XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
777
003844442290
8613
85152039940011163873688822568082432
8320863205
75023
19525
506704
00
114
9380 8745 0175
9619
10937697072620965612765311833814074
9501824739
22729
72697
523278
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;8; 1;3; 3;5; 2;8; 2;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 3;7; 2; 4;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 2;4;8;9; 9; 1;7;8;9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5;8; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
777
003844442290
8613
85152039940011163873688822568082432
8320863205
75023
19525
506704
00
114
9380 8745 0175
9619
10937697072620965612765311833814074
9501824739
22729
72697
523278
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 5;8; 1;3; 3;5; 2;8; 2;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 3;7; 2; 4;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 2;4;8;9; 9; 1;7;8;9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5;8; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
917
156151338849
5702
16699853493189979963206619012698633
0076028511
25376
18579
147361
14
338
1665 6138 6864
5582
11636666950724706473245395416816152
4963149033
23044
78736
850181
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;7; 6; 2;3;3; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;1;3; 6;9; 9;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;3;6;6;8;8;9; 4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4;5;8; 3; 1; 2; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
917
156151338849
5702
16699853493189979963206619012698633
0076028511
25376
18579
147361
14
338
1665 6138 6864
5582
11636666950724706473245395416816152
4963149033
23044
78736
850181
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;7; 6; 2;3;3; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;1;3; 6;9; 9;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;3;6;6;8;8;9; 4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4;5;8; 3; 1; 2; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
102
490167148855
2438
18939587463823650087037938543758045
6274478049
64660
81637
650210
66
799
4297 4949 8737
6559
22953834039505255789987695969073848
3127947858
39406
30241
133147
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;7; 4; 6;7;7;8;9; 4;5;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 7; 3;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 7; 1;7; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;8;9; 6;9; 9; 9; 7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
102
490167148855
2438
18939587463823650087037938543758045
6274478049
64660
81637
650210
66
799
4297 4949 8737
6559
22953834039505255789987695969073848
3127947858
39406
30241
133147
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;7; 4; 6;7;7;8;9; 4;5;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 7; 3;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 7; 1;7; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;8;9; 6;9; 9; 9; 7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
664
928057944142
6851
93163952813508634239467222884006526
6369389010
63048
74697
017700
91
648
0969 5444 1882
8118
57258362062261613110931480654455062
8402302064
94433
62618
999151
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 9; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;4; 1;1;6; 3;4;7;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 6;8;8; 3; 3; 4;4;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 8; 2;4;9; 2; 1;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
664
928057944142
6851
93163952813508634239467222884006526
6369389010
63048
74697
017700
91
648
0969 5444 1882
8118
57258362062261613110931480654455062
8402302064
94433
62618
999151
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 9; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;4; 1;1;6; 3;4;7;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 6;8;8; 3; 3; 4;4;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 8; 2;4;9; 2; 1;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
553
702026115695
5411
50507128546385800371932057316593465
9465219358
43663
80042
405329
50
457
8842 3710 7965
2030
82356310911504925223374267039370533
2978142845
72294
49625
489503
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;7; 1;1;8; 9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;4;8;8; 3;5;5; 1; 5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;5;6; 3; 2;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7; 5; 1; 1;3;4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
553
702026115695
5411
50507128546385800371932057316593465
9465219358
43663
80042
405329
50
457
8842 3710 7965
2030
82356310911504925223374267039370533
2978142845
72294
49625
489503
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;7; 1;1;8; 9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;4;8;8; 3;5;5; 1; 5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;5;6; 3; 2;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7; 5; 1; 1;3;4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
366
837972087503
4613
30645837122381954994720559159818290
1168821391
42370
35639
509871
96
461
3704 4319 6501
3615
32288399724322119143524431179050849
4109365957
74090
96859
882163
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8; 2;3;9; 9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6; 1; 9; 8; 1;1;4;8;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4; 5;9; 1; 3;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 1;3; 2; 8; 3;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
366
837972087503
4613
30645837122381954994720559159818290
1168821391
42370
35639
509871
96
461
3704 4319 6501
3615
32288399724322119143524431179050849
4109365957
74090
96859
882163
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8; 2;3;9; 9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6; 1; 9; 8; 1;1;4;8;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4; 5;9; 1; 3;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 1;3; 2; 8; 3;6;
XSMT thứ 3 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 3 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 3 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 3 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | qh88 | tải gamvip g88 | BK8 | ST666 | Kubet77 | Ku11 | Kubet