XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
296
442332512795
2418
72285456632798610928336819861583249
0354900582
18167
07816
805515
27
126
4985 6976 9871
9685
09296874070438490542297568181835182
3295570010
78620
16671
612558
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5;6;8; 3;8; 8; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;7; 1;2;5;6; 5;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 8; 6;7; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;8; 1;1;6; 2;4;5;5; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
296
442332512795
2418
72285456632798610928336819861583249
0354900582
18167
07816
805515
27
126
4985 6976 9871
9685
09296874070438490542297568181835182
3295570010
78620
16671
612558
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5;6;8; 3;8; 8; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;7; 1;2;5;6; 5;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 8; 6;7; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;8; 1;1;6; 2;4;5;5; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
421
788252964816
7923
84745975604198655714314324473987973
1352914437
76009
46458
063642
28
878
3596 7058 5620
6025
05283033305089339629414480881326260
4929189394
57621
98481
120125
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 4;6; 1;3;9; 2;7;9; 2; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3; 2;6; 6;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 1;5; 5;8;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 8; 1;3; 1;3;4;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
421
788252964816
7923
84745975604198655714314324473987973
1352914437
76009
46458
063642
28
878
3596 7058 5620
6025
05283033305089339629414480881326260
4929189394
57621
98481
120125
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 4;6; 1;3;9; 2;7;9; 2; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3; 2;6; 6;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 1;5; 5;8;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 8; 1;3; 1;3;4;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
757
454245271162
1877
83233652910552544527721027868193476
3587349759
21051
71606
233556
22
889
9707 3762 2979
2714
51466736905474058876537516330436686
2842720934
88379
14739
507273
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 5;7;7; 3; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 7;9; 2; 3;6;7;8; 1; 1;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 4; 2;7; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;6; 3; 6;9;9; 6;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
757
454245271162
1877
83233652910552544527721027868193476
3587349759
21051
71606
233556
22
889
9707 3762 2979
2714
51466736905474058876537516330436686
2842720934
88379
14739
507273
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 5;7;7; 3; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 7;9; 2; 3;6;7;8; 1; 1;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 4; 2;7; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;6; 3; 6;9;9; 6;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
684
710015699478
9331
61686413325564958912591699554143031
9408854941
44475
31182
047033
27
391
4160 2650 7433
0865
09797193755542519851490835209359006
2460002792
55770
35241
464825
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;1;2;3; 1;1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9;9; 5;8; 2;4;6;8; 9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 5; 5;7; 3; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 5; 5; 3; 1;2;3;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
684
710015699478
9331
61686413325564958912591699554143031
9408854941
44475
31182
047033
27
391
4160 2650 7433
0865
09797193755542519851490835209359006
2460002792
55770
35241
464825
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;1;2;3; 1;1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9;9; 5;8; 2;4;6;8; 9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 5; 5;7; 3; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 5; 5; 3; 1;2;3;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
095
648090997565
0394
59637949767712978516814147194199930
4128465655
51582
24112
481223
87
037
0418 7218 3524
2217
28397116249937592909475596240241204
5898031972
85071
97256
405124
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;4;6; 3; 9; 7; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 5; 6; 2;4; 4;5;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;9; 7;8;8; 4; 4;4; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;9; 1;2;5; 7; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
095
648090997565
0394
59637949767712978516814147194199930
4128465655
51582
24112
481223
87
037
0418 7218 3524
2217
28397116249937592909475596240241204
5898031972
85071
97256
405124
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;4;6; 3; 9; 7; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 5; 6; 2;4; 4;5;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;9; 7;8;8; 4; 4;4; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;9; 1;2;5; 7; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
317
718727137557
0318
94577433976645111023479636473950716
3886487318
49937
44019
944069
04
616
2655 6658 1572
4936
73068796843673057807924806673699645
1308883922
51181
91314
378382
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;7;8;8;9; 3; 3;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7; 3;4;9; 7; 7; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 4;6; 2; 6;6; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 8; 2; 1;2; 4;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
317
718727137557
0318
94577433976645111023479636473950716
3886487318
49937
44019
944069
04
616
2655 6658 1572
4936
73068796843673057807924806673699645
1308883922
51181
91314
378382
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;7;8;8;9; 3; 3;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7; 3;4;9; 7; 7; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 4;6; 2; 6;6; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 8; 2; 1;2; 4;8;
XSMT thứ 2 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 2 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Jun88 | Hi889 Link Hi88 | Sin 88 | AE 888 | xso99 | g88 | BK8 | Hb88 | Sin88 | | Sm66