XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
524
099417917471
1239
84195894571733110468368309922682366
2658532733
28994
92990
531363
39
927
5645 1106 2185
6258
81402404346375144290655469091333937
1478328095
89767
05382
651413
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6; 1;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3; 6;8; 1;3; 5; 1;4;4;5;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 3; 3; 7; 4;7;9; 5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 7; 2;3;5; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
524
099417917471
1239
84195894571733110468368309922682366
2658532733
28994
92990
531363
39
927
5645 1106 2185
6258
81402404346375144290655469091333937
1478328095
89767
05382
651413
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6; 1;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3; 6;8; 1;3; 5; 1;4;4;5;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 3; 3; 7; 4;7;9; 5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 7; 2;3;5; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
948
579801305336
0196
11929417970958091655448359034123997
6964867850
36608
37999
106477
21
523
8920 0048 4221
8638
61296156219560702778056107095854997
8785734155
75739
89510
979599
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 9; 9; 5;6; 1;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 7; 6;7;7;8;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 1;1;1;3; 8;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;8; 8; 6;7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
948
579801305336
0196
11929417970958091655448359034123997
6964867850
36608
37999
106477
21
523
8920 0048 4221
8638
61296156219560702778056107095854997
8785734155
75739
89510
979599
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 9; 9; 5;6; 1;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 7; 6;7;7;8;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 1;1;1;3; 8;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;8; 8; 6;7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
926
232701459004
2904
83819306378688653049988060785682084
7209414854
82183
91387
174608
11
714
3558 7980 0854
7128
25500115820982677595620973712547805
2164319676
77483
10538
778965
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;6;8; 9; 6;7; 5;7; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6; 3;4;6;7; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;4; 5;6;8; 8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 5; 6; 2;3; 5;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
926
232701459004
2904
83819306378688653049988060785682084
7209414854
82183
91387
174608
11
714
3558 7980 0854
7128
25500115820982677595620973712547805
2164319676
77483
10538
778965
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;6;8; 9; 6;7; 5;7; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6; 3;4;6;7; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;4; 5;6;8; 8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 5; 6; 2;3; 5;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
667
158890271796
0079
47096855315396204237708455889516173
2803807489
81438
33060
881691
19
375
8007 5668 8187
6078
89888495991053428082094942140497610
6578728256
77016
13262
459623
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 7; 1;7;8;8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;7; 3;9; 8;9; 1; 5;6;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 6;9; 3; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 2;8; 5;8; 2;7;7;8; 4;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
667
158890271796
0079
47096855315396204237708455889516173
2803807489
81438
33060
881691
19
375
8007 5668 8187
6078
89888495991053428082094942140497610
6578728256
77016
13262
459623
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 7; 1;7;8;8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;7; 3;9; 8;9; 1; 5;6;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 6;9; 3; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 2;8; 5;8; 2;7;7;8; 4;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
778
666080031648
1909
51116676179535555142406217327917097
2264962947
82558
12708
093379
04
665
6037 1930 8620
7000
52905986399667453911330942040284154
7583673803
33681
17380
442394
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 6;7; 1; 2;7;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 8;9; 9; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;4;5; 1; 6;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5; 4; 1; 4; 4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
778
666080031648
1909
51116676179535555142406217327917097
2264962947
82558
12708
093379
04
665
6037 1930 8620
7000
52905986399667453911330942040284154
7583673803
33681
17380
442394
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 6;7; 1; 2;7;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 8;9; 9; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;4;5; 1; 6;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5; 4; 1; 4; 4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
310
380911697186
2208
65161935626334836612692153377159668
2781263341
35684
35603
242677
32
928
7116 3647 1460
4272
39019232559429490867331236448236597
8579794559
01208
88849
208827
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 2;2;5; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 1;2;8;9; 1;7; 4;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 6;9; 3;7; 8; 2; 7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9; 7; 2; 2; 4;7;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
310
380911697186
2208
65161935626334836612692153377159668
2781263341
35684
35603
242677
32
928
7116 3647 1460
4272
39019232559429490867331236448236597
8579794559
01208
88849
208827
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8;9; 2;2;5; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 1;2;8;9; 1;7; 4;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 6;9; 3;7; 8; 2; 7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9; 7; 2; 2; 4;7;7;
XSMT thứ 2 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 2 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | BK8 | qh888| ST666