XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
882
715887614905
3985
11510164326869797243914506324556172
5072397382
22215
72435
428591
12
449
0862 9127 9664
1789
53894433974816489261962736378960489
7917780434
07513
67090
415322
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5; 3; 2;5; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 1; 2; 2;2;5;7; 1; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 2; 7; 4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;4;4; 3;7; 9;9;9; 4;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
882
715887614905
3985
11510164326869797243914506324556172
5072397382
22215
72435
428591
12
449
0862 9127 9664
1789
53894433974816489261962736378960489
7917780434
07513
67090
415322
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 5; 3; 2;5; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 1; 2; 2;2;5;7; 1; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 2; 7; 4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;4;4; 3;7; 9;9;9; 4;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
313
756231625993
6286
43616911357736048557741664809962355
7085333236
29784
58242
390264
79
782
0573 0600 6416
2103
92273599583851207162313455002861058
1062765529
53755
94149
672720
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;6; 5;6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;7; 2;2;4; 6; 4;6; 3;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 2;6; 7;8;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8;8; 2; 3;3;9; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
313
756231625993
6286
43616911357736048557741664809962355
7085333236
29784
58242
390264
79
782
0573 0600 6416
2103
92273599583851207162313455002861058
1062765529
53755
94149
672720
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;6; 5;6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;7; 2;2;4; 6; 4;6; 3;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 2;6; 7;8;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8;8; 2; 3;3;9; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
567
871518822844
1128
44630178695613947032923977268076953
8857306887
71007
43618
246385
81
367
5234 2927 4245
6322
93888661720074830528564180704097579
6630912478
48581
78865
496750
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 5;8; 8; 2;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 7;9; 3; 2;5; 7; 6;7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 8; 2;7;8; 4; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 2;8;9; 1;1;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
567
871518822844
1128
44630178695613947032923977268076953
8857306887
71007
43618
246385
81
367
5234 2927 4245
6322
93888661720074830528564180704097579
6630912478
48581
78865
496750
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 5;8; 8; 2;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 7;9; 3; 2;5; 7; 6;7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 8; 2;7;8; 4; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 2;8;9; 1;1;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
004
082193347760
9636
18081644884784113299819188045613703
3222314176
67876
44115
984658
41
712
8362 2444 4714
8988
77180697334441722375658888313301569
7719266909
57227
89282
691996
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 5;8; 1;3; 4;6; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 6;6; 1;8; 9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 2;4;7; 7; 3;3; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;9; 5; 2;8;8; 2;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
004
082193347760
9636
18081644884784113299819188045613703
3222314176
67876
44115
984658
41
712
8362 2444 4714
8988
77180697334441722375658888313301569
7719266909
57227
89282
691996
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 5;8; 1;3; 4;6; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 6;6; 1;8; 9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 2;4;7; 7; 3;3; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;9; 5; 2;8;8; 2;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
030
233572629184
6551
45694853423299627496192739405671712
1987213877
41171
19967
632127
63
122
8443 5467 3221
4606
29816147691410022165273791178984398
0558169632
00804
45302
651237
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;7; 5; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 2;7; 1;2;3;7; 4; 4;6;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;6; 6; 1;2; 2;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;7;9; 9; 1;9; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
030
233572629184
6551
45694853423299627496192739405671712
1987213877
41171
19967
632127
63
122
8443 5467 3221
4606
29816147691410022165273791178984398
0558169632
00804
45302
651237
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;7; 5; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 2;7; 1;2;3;7; 4; 4;6;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;6; 6; 1;2; 2;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;7;9; 9; 1;9; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
989
681108159989
4128
46858059356445240758299895152021806
1996758722
20938
60758
760075
92
687
3304 7022 7116
9835
43566872605202411688286801814048780
9668745239
43971
63739
141768
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;5; 2;8; 5;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8;8;8; 7; 5; 9;9;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 6; 2;4; 5;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 1; 7;7;8; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
989
681108159989
4128
46858059356445240758299895152021806
1996758722
20938
60758
760075
92
687
3304 7022 7116
9835
43566872605202411688286801814048780
9668745239
43971
63739
141768
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;5; 2;8; 5;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8;8;8; 7; 5; 9;9;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 6; 2;4; 5;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 1; 7;7;8; 2;
XSMT thứ 2 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 2 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosodaiphat.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay | ae388 đá gà | Hi889 Link Hi88 | qh88 | g88 | BK8 | ST666 | Kubet77 | Ku11 | Kubet